De gemeente Arnhem gaat haar burgers meer invloed geven op hun directe leefomgeving en wil burgerparticipatie stimuleren. In de wijk Spijkerkwartier gaan inwoners aan de slag met belangrijke thema’s. Maar hoe betrek je zoveel mogelijk inwoners? Welke onderwerpen vinden zij belangrijk? Waar moet straks de (gemeentelijke) aandacht en wijkbudget naar toe? De inwonerswerkgroep Van Buurten Weten ontwikkelde hiertoe samen met gemeente en Leefbaarheidsalliantie Gelderland de ‘Spijkerpeil’ aanpak. Hiermee geeft elke inwoner regelmatig aan wat hij belangrijk vindt. Dit gebeurt door zowel digitaal als op papier een vast aantal punten te verdelen over onderwerpen zoals bijvoorbeeld Veiligheid, Groen of Mobiliteit. Met de uitkomsten gaan inwoners en gemeente aan de slag om hierop actie te ondernemen.

Ontwikkeling online peiling

De inwonerswerkgroep Van Buurten Weten verstrekte aan mijnbuurtje.nl de opdracht voor de ontwikkeling van een online peiling. Dit wordt onderdeel van het bestaande mijnbuurtje platform mijnspijkerkwartier.nl. Dit online buurtplatform gebruiken buurtverbinders, wijkbewoners en ondernemers daar sinds 2014 om elkaar makkelijker te vinden, samen te werken en optimaal alles uit de wijk te benutten.  

Voordelen gemeente

De gemeente kan met deze ‘barometer’ van de wijk beter reageren op wensen en behoeften van inwoners en doet zo ervaring op met nieuwe vormen van burgerparticipatie, lokale democratie en mede-eigenaarschap van inwoners.

Meer burgerparticipatie en betrokkenheid 

Met het nieuwe instrument is de verwachting dat er een meer actieve betrokkenheid, burgerparticipatie en eigenaarschap van inwoners ontstaat. Ook kunnen maatschappelijke instellingen en ondernemers met hun aanbod beter inspelen op wat er leeft in de wijk.

Realisatie

De eerste peiling wordt uitgevoerd in november 2018 en het gehele project loopt tot 2020. De ca. 6.000 inwoners van het Spijkerkwartier worden in het najaar op diverse manieren geïnformeerd hoe ze hieraan kunnen meedoen.

Over het Spijkerkwartier
Het Spijkerkwartier is een levendige wijk in Arnhem met een belangrijke woon- en werkfunctie, detailhandel en horeca. De wijk kent relatief veel jonge bewoners: 18- t/m 34-jarigen, studenten, alleenstaanden. Er zijn veel verhuisbewegingen en het kent weinig corporatiewoningen. 
Het aandeel particuliere huur is hoog vergeleken met het Arnhems gemiddelde: kamers worden vooral verhuurd aan studenten. De veiligheid en overlast situatie in de wijk is minder gunstig dan gemiddeld in Arnhem. Wat betreft de inkomenssituatie wijkt het Spijkerkwartier niet af van het gemiddelde Arnhemse profiel. De maatschappelijke participatie is goed. 10% van de inwoners zet zich in voor de buurt. 5% van de inwoners zet zich in voor de vele werkgroepen in de buurt, veelal met als thema de verbetering van de buurt. Bijv. op gebied van groen, parkeren en inrichting van de leefomgeving. Buurtcentrum De Lommerd dat in 2010 door verwaarlozing gesloten dreigde te worden, is door een aantal buurtbewoners in eigen beheer genomen en functioneert sinds 4 jaar zónder enige subsidie.