VNG denktank enthousiast over mijnbuurtje

De denktank-commissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) doet een onderzoek naar maatschappelijk initiatief en de invloed hiervan op de lokale overheid. Deze commissie bestaat uit gemeentebestuurders uit heel Nederland: verschillende wethouders, gemeentesecretarissen, een gemeenteraadslid en staat onder voorzitterschap van Rob Van Gijzel, burgemeester van Eindhoven. Het wetenschappelijke deel van het onderzoek wordt verzorgd door de Universiteit van Tilburg.

Praktijk
Op woensdag 11 september sprak de commissie uitgebreid met de Nijmeegse mijnbuurtje ‘delegatie’. Samen met wijkmanager Eric van Ewijk, Portaal communicatie adviseur Elmy Liefferink en community manager Eric Stuart vertelde Eric Hendriks van mijnbuurtje over het concept. Over de geschiedenis, over de ervaringen, over ondernemerschap en over de geleerde lessen in de praktijk.

De commissie reageerde enthousiast op de mijnbuurtje aanpak en de resultaten. Daarnaast stelde ze ook vele, vele vragen om scherp te krijgen hoe je nu zoiets opzet en welke rol je als gemeente het beste hierbij speelt.  “Hoe zorg je voor continuïteit?  Hoe borg je een duurzame financiële en juridische structuur? Hoe stuur je mee als gemeente zonder alle verantwoordelijkheid naar je toe te trekken?  Hoe zorg je voor integriteit en de bescherming van privacy? ” … Zomaar een paar vragen van de commissieleden.  Fijn dat ze deze stelden want dat helpt ons weer wat we doen nóg beter te maken.

Eind november levert de commissie een ‘Jaarbericht’ op voor alle gemeenten in Nederland, zodat deze leren van de verzamelde inzichten, ervaringen en tips.

KING advies bevestigt mijnbuurtje aanpak in Nijmegen

kingHet Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) inventariseerde samen met VNG, ministeries en een vijftigtal gemeenten een gezamenlijke aanpak van de informatievoorziening in het sociale domein. In het kader van de decentralisatie doet KING ook aanbevelingen over het ondersteunen van burgerkracht in de buurt. Natuurlijk waren we benieuwd: past onze aanpak in Nijmegen hierbij? Onze conclusie is dat alle KING aanbevelingen in de Nijmeegse mijnbuurtje aanpak zitten. En we doen er nog een schepje bovenop door buurtbewoners een belangrijker rol te geven als community manager.

Hieronder lees je meer over de KING aanbevelingen en hoe de mijnbuurtje aanpak in Nijmegen hieraan voldoet.  Het complete KING rapport lees je hier.

KING: “ICT vergroot zelfredzaamheid”
Slimme inzet van ICT maakt burgers zelfredzamer bij het oplossen van vragen, het voeren van regie over de hulpverlening en als onderdeel van bijvoorbeeld huishoudelijke – en medische zorg. Daarbij moet aan minimale voorwaarden worden voldaan van een bestendige financiering, co-creatie met cliënten en professionals, integratie met andere oplossingen en een afgewogen koppeling van beslissen, betalen en genieten. Voordelen: de formele vraag aan de gemeente om huishoudelijke hulp of verzorging te leveren, achterwege blijft of wordt uitgesteld. Bovendien stelt de informele hulp individuen in staat om langer zelfstandig te blijven (wonen). Bijkomend effect is het maatschappelijk rendement in de vorm van buurtgenoten die elkaar (beter) leren kennen, waardoor er ook hulpconstructies ontstaan buiten het platform om. De sociale cohesie wordt vergroot.

De aanbevelingen in het rapport en hoe we dit in Nijmegen doen vind je hieronder.

Aanbeveling KING mijnbuurtje aanpak
De offline ondersteuning door sociaal makelaars is voorwaardelijk bij kwetsbare deelnemers. Uit het aangehaalde onderzoek blijkt dat juist de „offline‟ kant van de community van groot belang is. mijnbuurtje leidt buurtbewoners op tot community manager om dit te realiseren.
Er is blijvende financiering nodig, niet alleen financiering in de opstartfase. Omdat baten ook neerslaan bij andere is het raadzaam de mogelijkheden van cofinanciering te verkennen. We delen de kosten en de baten met gemeentelijke programma’s, woningcorporaties, en zorg & welzijnsinstellingen. De opstartfase financieren we door lokale co-financiering, de exploitatie daarna door structurele inkomsten uit abonnementen.
Bevorder het gebruik van de marktplaats op eigen kracht (dus zonder of met minimale tussenkomst van de sociaal makelaar) zodat de kosten per match dalen. Het mijnbuurtje online dorps- en marktplein is zo gemaakt dat dit eenvoudig bruikbaar is. Ook helpen de community managers buurtbewoners dit zélf te doen.
Vergroot de bekendheid van het platform (door de inzet van ambassadeurs) onder buurtbewoners waardoor de doelgroep zich uitbreid en nieuwe groepen aansluiten De community managers wonen en werken in hun eigen wijk. Alle medewerkers van de co-financiers gebruiken en promoten het online dorps- en marktplein ook.
Maak afspraken met professionele zorgverleners over aanbevelen en doorverwijzing. De professionele zorgverleners financieren en participeren mee. In de implementatie zijn medewerkers van zorg, wonen en welzijn betrokken.
Heb aandacht voor de digitale vaardigheden van burgers. De community managers zijn er juist om mensen in de buurt hierbij te ondersteunen waarbij de nadruk ligt op aanleren.

 

VNG selecteert mijnbuurtje voor denktank-commissie

Een Denktank-commissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is gestart met een onderzoek naar maatschappelijk initiatief en de invloed hiervan op de lokale overheid. Deze commissie bestaat uit gemeentebestuurders uit heel Nederland: verschillende wethouders, gemeentesecretarissen, een gemeenteraadslid en staat onder voorzitterschap van Rob Van Gijzel, burgemeester van Eindhoven. Het wetenschappelijke deel van het onderzoek wordt verzorgd door de Universiteit van Tilburg.

Praktijk
De commissie wil leren van de praktijk: wat voor initiatieven zien we om ons heen? En wat kunnen wij daar als gemeenten van leren? De commissie selecteerde hiervoor mijnbuurtje als aansprekend initiatief.

In september ontmoeten we elkaar om te bespreken wat de drijfveren, ervaringen, lessen en wensen zijn. Dit met de rol van gemeenten in het vizier.

Jaarbericht
Eind november levert de commissie een zogenaamd ‘Jaarbericht’ op voor alle gemeenten in Nederland, zodat deze leren van de verzamelde inzichten, ervaringen en tips.

Groot enthousiasme over mijnbuurtje bij nijmeegse organisaties

Positieve reacties in draagvlakonderzoek
In de periode april en mei 2013 voerden wijkmanagers Eric van Ewijk en Michiel ten Dolle op verzoek van wethouder Tankir een draagvlakonderzoek uit naar de implementatie van mijnbuurtje in heel Nijmegen. Zij spraken met circa 20 belanghebbenden (tien gemeentelijke programma’s/afdelingen, vier woningcorporaties en de zes grootste zorg- en welzijnsorganisaties) en vroegen naar de toegevoegde waarde van het mijnbuurtje concept.

Groot draagvlak
Uit het advies van de wijkmanagers aan wethouder Tankir: “Hieruit blijkt een groot draagvlak voor mijnbuurtje. Het momentum voor verdere ontwikkeling is nu! Mijnbuurtje past in de gemeentelijke visie op participatie (Ambitiedocument, Mee(r)doen en WMO-beleidsplan) en de veranderende verhoudingen tussen overheid, burgers en instellingen. Door de combinatie van techniek en persoonlijk contact via de community managers heeft Mijnbuurtje veel mogelijkheden als digitale marktplaats en als interactief communicatiemiddel tussen bewoners en tussen instellingen en bewoners. Tenslotte heeft het de potentie om uit te groeien tot HET informatienetwerk binnen en tussen wijken in Nijmegen. We kregen uit de draagvlakgesprekken terug dat deze visie breed wordt gedeeld. In álle gesprekken is positief gereageerd op mijnbuurtje als één van de middelen om bij te dragen aan betere beleidsparticipatie van bewoners, actieve burgerparticipatie bij allerlei activiteiten, “Uitruil” van diensten, tijd, talenten en/of middelen (maatschappelijke overwaarde benutten) tussen bewoners, communicatie door de gemeente en instellingen richting bewoners en communicatie tussen bewoners en instellingen in de wijk. Veel gesprekspartners benadrukken, dat het nú het moment is om, gezamenlijk, met mijnbuurtje een stap verder te zetten.”

Op 18 juni nodigde wethouder Tankir alle betrokken partijen uit op het stadhuis om gezamenlijk de stand op te maken.  Hij vond het na een reeks afzonderlijke gesprekken tijd, om nu ook ten opzichte van elkaar “kleur te bekennen”. Aanwezig waren

  • Platform Nijmeegse Woningcorporaties, waarbij aangesloten De Gemeenschap, Portaal, Standvast Wonen, Talis en Woongenoot;
  • Samenwerkingsverband G4 waarbij aangesloten Inter- Lokaal, NIM, SWON en Tandem;
  • Gezamenlijke zorgpartijen, te weten Plureyn, Driestroom, RIBW, Dichterbij
  • Gemeentelijke programma’s Werk en Inkomen, Openbare Ruimte, VSA (Vastgoed, Sport en Accommodaties), Zorg

Daartoe uitgenodigd door de wethouder, gaven de aanwezigen unaniem aan, positief te staan tegenover mijnbuurtje. Zij willen nu graag met mijnbuurtje hun betrokkenheid concreet maken. Verschillende varianten werden hierbij al genoemd, van eenmalige bijdragen tot abonnementen. Wethouder Tankir gaf Mijnbuurtje alvast een zet in de goede richting, door een bijdrage beschikbaar te stellen uit het programma Wijken voor de ontwikkeling in 2013 en 2014.

Snel concreet worden
Met “clusters” van de betrokken partijen en andere gemeentelijke programma’s worden in juli en augustus afspraken gemaakt om concrete bijdragen en aanpak te bespreken.

Start in september
We willen in september 2013 starten met de invoering van mijnbuurtje in de vier stadsdelen waar nu sociale wijkteams werken: Nijmegen-Noord, Nijmegen-Zuid, Dukenburg en Lindenholt. In andere wijken start mijnbuurtje bij voldoende bewonersinitiatief en beschikbaarheid van community managers. We geven dan aan twee groepen van acht communitymanagers de vijfdaagse communitymanagement opleiding, richten alle buurtsites technisch en functioneel in en ondersteunen de invoering. Daarnaast zorgen we ervoor dat alle buurtsites dagelijks beschikbaar zijn voor alle inwoners van Nijmegen en ondersteunt de mijnbuurtje servicedesk dagelijks alle communitymanagers.

Eerste lichting communitymanagers geslaagd

09 - Communitymanagers geslaagdVandaag ontving de eerste lichting communitymanagers hun certificaat voor het succesvol afronden van hun opleiding Communitymanagement. Deze opleiding maakt deel uit van de introductie van mijnbuurtje in Lindenholt, Nijmegen Oud-west en Nijmegen-Oost. Communitymanagers hebben een verbindende functie in hun wijk. Ze helpen mensen bij het gebruik van de mijnbuurtje buurtsite, stimuleren wijkbewoners en organisaties om ook mee te doen en houden een oogje in het zeil.

Tijdens hun opleiding leren de communitymanagers o.a. de ins- en out van communitymanagement, gebruik van social media, gesprekstechnieken en contentstrategie.

Release 3.2 mijnbuurtje platform klaar

Vandaag is ie online voor alle gebruikers van de mijnbuurtje buurtsites: release 3.2. We hebben we er de afgelopen maanden met z’n allen veel tijd in gestopt maar nu is hij klaar! Hiermee is het nóg makkelijker om dingen in de buurt met elkaar te delen en te weten wat er allemaal in onze je wijk gebeurt.  Ook kun je als straat, vereniging of bedrijf beter met elkaar samenwerken in een besloten omgeving. Hieronder staan de tien belangrijkste veranderingen op een rijtje.

 1 – Durf te vragen!
Heb je iets nodig? Stel dan gewoon je vraag hier. Schroom niet, mensen vinden het leuk om jou te helpen!. Dat geeft je namelijk een goed gevoel.  Maar dan moet je wel weten waarmee je iemand kan helpen en hoe je met elkaar in contact komt.  Je vraag staat  anoniem op de site. Over de mensen die jou willen helpen sturen wij je een mail. Daarna bepaal je zelf of je op iemands aanbod ingaat.

2 – Persoonlijk nieuws
Je kunt nu lid worden van groepen. Een straat, een bedrijf, een eetclubje of een groepje mantelzorgers.  Als lid van een groep zie je hier de laatste berichten uit jouw groepen.

3 – Droom mee over je wijk
Heb je een wens of idee over je buurt? Deel deze dan hier. Met elkaars dromen en ideeën kunnen we onze energie bundelen en een leukere buurt voor onszelf maken.  Anderen kunnen reageren op jouw idee en meedoen.

4 – Deel jouw verhaal over je buurt
Heb je iets leuks, bijzonders of vervelend meegemaakt in de buurt? Of vind je het leuk om korte verhalen of interviews te maken? Deel ze dan hier met je buurt.  Als je aangeeft waar in de buurt je verhaal over gaat, komt ie ook op de BuurtRadar en in de wekelijkse buurtmail.

5 – Deel je filmpjes
Heb je een leuk filmpje gemaakt over een buurtactiviteit? Zet ‘m dan op Youtube en deel hier de link met je buurtgenoten. Als je aangeeft waar in de buurt je filmpje is gemaakt, komt ie ook op de BuurtRadar en in de wekelijkse buurtmail.

6 – Laat je zien in de buurt
We maken het makkelijker om je profiel bij te werken en wat meer over jezelf te vertellen. Want als we elkaar beter kennen dan is het makkelijker om elkaar eens aan te spreken en samen dingen te doen. En gebruik je mooiste foto!

7 – Groepen
Hier zie je bij welke groepen en organisaties je betrokken bent.  Op de groepspagina zie je het laatste nieuws uit de groep. Je kun zelf een groep beginnen en bepaalt zelf wie daar lid van is. Ook is het mogelijk een besloten groep te starten. Je groep en wat daar in gebeurt is dan alleen zichtbaar voor leden en niet voor andere mensen in de buurt.

8 – Makkelijker berichten plaatsen en instellingen veranderen
Op deze plek kun je snel dingen op de site zetten: berichten, prikbordadvertenties, foto’s, filmpjes, verhalen en nog veel meer. Deze beheer je daarna via een apart overzicht.

9 – Buurtfoto’s
Een leuk buurtfeestje gehad? Iets bijzonders gefotografeerd in de buurt? Plaats hier dan je foto’s. Ze komen op de site, op de BuurtRadar en in de buurtmail.

10 – Drie halen, twee betalen
Winkeliers en ondernemers kunnen hier speciale aanbiedingen plaatsen. Ze verschijnen ook op de BuurtRadar en in de wekelijkse buurtmail voor alle geregistreerde buurtgenoten. Om dit te gebruiken sluit je een speciaal abonnement af.

mijnbuurtje draagvlakonderzoek in Nijmegen

Zoals vele andere steden staat Nijmegen voor veel uitdagingen de komende jaren:

  • Hoe wordt een goede invulling gegeven aan de kanteling van de WMO en de nieuwe participatiewetgeving? Hoe kan met minder geld toch meer gedaan worden?
  • Civil society: gemeente Nijmegen wil de eigen kracht van de bewoners versterken. Hoe zorg je ervoor dat je de kracht en sociale waarde bij en tussen mensen vergroot?
  • Hoe ondersteunen we ons programma “Eén wijk, één plan” effectief?

mijnbuurtje
Mijnbuurtje zorgt ervoor dat buurtbewoners elkaar weer kennen en weten wat er allemaal in de buurt te doen en aanwezig is. Zo voelen mensen zich weer meer thuis in de buurt en kunnen ze makkelijk dingen zelf regelen en groeit eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid.  Sinds 2011 is Eric Hendriks actief in Nijmegen om met mijnbuurtje een oplossing te bieden voor de bovenstaande vraagstukken en doelen. Samen met zijn collega’s Imme Monshouwer en Hanneke van Stokkom implementeerden zij op eigen initiatief en samen met bewoners mijnbuurtje sites in diverse Nijmeegse wijken. Ook trainden ze daar wijkbewoners in de rol van communitymanager. Zij willen dit nu graag voor de hele stad doen maar hebben hiervoor extra middelen en betrokkenheid nodig. Vanuit haar interne en externe ‘aanjaagrol’ ziet de afdeling Wijkmanagement mijnbuurtje als een kansrijke manier om bovenstaande doelen te bereiken.

Draagvlakonderzoek
In de periode april en mei 2013 gaan wijkmanagers Eric van Ewijk en Michiel ten Dolle op verzoek van wethouder Tankir een draagvlakonderzoek uitvoeren naar de implementatie van mijnbuurtje in heel Nijmegen. Samen met Eric Hendriks spreken zij alle belanghebbenden (tien gemeentelijke programma’s/afdelingen, vier woningcorporaties en de zes grootste zorg- en welzijnsorganisaties) en vragen naar de toegevoegde waarde van het mijnbuurtje concept. Op basis van de uitkomsten volgt een ‘go/no-go’.

Verhuisd naar Waarmakerij

OmslagfotoOnze ‘oude’ werkplek, het Opusgebouw wordt een 5-sterrenhotel. We werkten er met veel plezier maar helaas komt aan alle mooie dingen een eind…  We vonden een prachtige nieuwe locatie in De Waarmakerij: een plek waar sociaal ondernemers samenwerken om gave nieuwe ideeën te bedenken en te realiseren. Het helpt initiatieven & community’s om dromen en ideeën waar te maken in de netwerkeconomie en bouwt mee met organisaties die maatschappelijke doelen nastreven. Daarnaast is het een Co-work plek waar jij welkom bent om te werken of anderen te ontmoeten.

Vanaf 1 Maart kun je ons hieronder vinden. Je bent welkom voor een kop koffie! En natuurlijk ook om met ons mee te werken aan een betere buurt…

Radboud Universiteit onderzoekt vraagverlegenheid op buurtsite

Vanaf begin Maart zal Lisa van de Elschen bij mijnbuurtje een afstudeeronderzoek doen. Lisa doet de Mastervariant Gedragsverandering bij de faculteit Sociale Wetenschappen. Tijdens de mastervariant Gedragsverandering worden studenten opgeleid om vanuit een wetenschappelijke basis problemen en vraagstukken op het gebied van gedrag te analyseren en te onderzoeken. Het ontwikkelen en toetsen van de effectiviteit van interventies en beïnvloedingsstrategieën staat centraal.

Doel project
In een maatschappij waarin familieleden en overheid steeds minder zorgtaken is het belangrijk om andere hulpbronnen, bijvoorbeeld het buurtnetwerk, te vinden. Om vraag en aanbod in deze context goed op elkaar af te kunnen stemmen, is het belangrijk dat mensen actief om hulp vragen. Doordat zij vraagverlegenheid (de verlegenheid om hulp te vragen) ervaren gebeurt dit echter te weinig.

Het project heeft als doel om het aantal gestelde hulpvragen op de mijnbuurtje buurtsites te verhogen met behulp van een sociaalpsychologische interventie. Het project is eind Juli 2013 klaar.

 

Download mijnbuurtje presentatie conferentie “Samenleving Nieuwe Stijl”

Samenlevingsopbouw is volop in ontwikkeling. Wat betekent dat voor vakmanschap, opleiding en kennisontwikkeling? Welke samenwerkingsvormen zijn nodig? MOVISIE en de opleidingen Culturele en Maatschappelijke Vorming, MO/Samenlevingsopbouw en het nieuwe Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken organiseerde op donderdag 6 december 2012 op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen de Conferentie Samenleving Nieuwe Stijl.

Eric gaf hier de workshop Een betere buurt met mijnbuurtje en liet zien hoe je met internet een betere buurt krijgt.