KING advies bevestigt mijnbuurtje aanpak in Nijmegen

kingHet Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) inventariseerde samen met VNG, ministeries en een vijftigtal gemeenten een gezamenlijke aanpak van de informatievoorziening in het sociale domein. In het kader van de decentralisatie doet KING ook aanbevelingen over het ondersteunen van burgerkracht in de buurt. Natuurlijk waren we benieuwd: past onze aanpak in Nijmegen hierbij? Onze conclusie is dat alle KING aanbevelingen in de Nijmeegse mijnbuurtje aanpak zitten. En we doen er nog een schepje bovenop door buurtbewoners een belangrijker rol te geven als community manager.

Hieronder lees je meer over de KING aanbevelingen en hoe de mijnbuurtje aanpak in Nijmegen hieraan voldoet.  Het complete KING rapport lees je hier.

KING: “ICT vergroot zelfredzaamheid”
Slimme inzet van ICT maakt burgers zelfredzamer bij het oplossen van vragen, het voeren van regie over de hulpverlening en als onderdeel van bijvoorbeeld huishoudelijke – en medische zorg. Daarbij moet aan minimale voorwaarden worden voldaan van een bestendige financiering, co-creatie met cliënten en professionals, integratie met andere oplossingen en een afgewogen koppeling van beslissen, betalen en genieten. Voordelen: de formele vraag aan de gemeente om huishoudelijke hulp of verzorging te leveren, achterwege blijft of wordt uitgesteld. Bovendien stelt de informele hulp individuen in staat om langer zelfstandig te blijven (wonen). Bijkomend effect is het maatschappelijk rendement in de vorm van buurtgenoten die elkaar (beter) leren kennen, waardoor er ook hulpconstructies ontstaan buiten het platform om. De sociale cohesie wordt vergroot.

De aanbevelingen in het rapport en hoe we dit in Nijmegen doen vind je hieronder.

Aanbeveling KING mijnbuurtje aanpak
De offline ondersteuning door sociaal makelaars is voorwaardelijk bij kwetsbare deelnemers. Uit het aangehaalde onderzoek blijkt dat juist de „offline‟ kant van de community van groot belang is. mijnbuurtje leidt buurtbewoners op tot community manager om dit te realiseren.
Er is blijvende financiering nodig, niet alleen financiering in de opstartfase. Omdat baten ook neerslaan bij andere is het raadzaam de mogelijkheden van cofinanciering te verkennen. We delen de kosten en de baten met gemeentelijke programma’s, woningcorporaties, en zorg & welzijnsinstellingen. De opstartfase financieren we door lokale co-financiering, de exploitatie daarna door structurele inkomsten uit abonnementen.
Bevorder het gebruik van de marktplaats op eigen kracht (dus zonder of met minimale tussenkomst van de sociaal makelaar) zodat de kosten per match dalen. Het mijnbuurtje online dorps- en marktplein is zo gemaakt dat dit eenvoudig bruikbaar is. Ook helpen de community managers buurtbewoners dit zélf te doen.
Vergroot de bekendheid van het platform (door de inzet van ambassadeurs) onder buurtbewoners waardoor de doelgroep zich uitbreid en nieuwe groepen aansluiten De community managers wonen en werken in hun eigen wijk. Alle medewerkers van de co-financiers gebruiken en promoten het online dorps- en marktplein ook.
Maak afspraken met professionele zorgverleners over aanbevelen en doorverwijzing. De professionele zorgverleners financieren en participeren mee. In de implementatie zijn medewerkers van zorg, wonen en welzijn betrokken.
Heb aandacht voor de digitale vaardigheden van burgers. De community managers zijn er juist om mensen in de buurt hierbij te ondersteunen waarbij de nadruk ligt op aanleren.

 

VNG selecteert mijnbuurtje voor denktank-commissie

Een Denktank-commissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is gestart met een onderzoek naar maatschappelijk initiatief en de invloed hiervan op de lokale overheid. Deze commissie bestaat uit gemeentebestuurders uit heel Nederland: verschillende wethouders, gemeentesecretarissen, een gemeenteraadslid en staat onder voorzitterschap van Rob Van Gijzel, burgemeester van Eindhoven. Het wetenschappelijke deel van het onderzoek wordt verzorgd door de Universiteit van Tilburg.

Praktijk
De commissie wil leren van de praktijk: wat voor initiatieven zien we om ons heen? En wat kunnen wij daar als gemeenten van leren? De commissie selecteerde hiervoor mijnbuurtje als aansprekend initiatief.

In september ontmoeten we elkaar om te bespreken wat de drijfveren, ervaringen, lessen en wensen zijn. Dit met de rol van gemeenten in het vizier.

Jaarbericht
Eind november levert de commissie een zogenaamd ‘Jaarbericht’ op voor alle gemeenten in Nederland, zodat deze leren van de verzamelde inzichten, ervaringen en tips.